Logo laden
 • Home

Algemene voorwaarden / Retourbeleid

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Koolhaas Banket & IJs

1. Definities

 • Ondernemer: Koolhaas Banket, gevestigd te Amstelveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33109888.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Producten: de goederen en diensten die Koolhaas Banket aan consumenten aanbiedt.
 • Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst tussen ondernemer en consument, waarvan de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.

3. Het Aanbod

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 • Duidelijk beschreven diensten en producten, met vermelding van alle kosten inclusief belastingen.

4. Prijzen

 • De bij de producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 • Wijzigingen in BTW-tarieven worden doorberekend.

5. Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de ondernemer aan te geven wijze.
 • Bij niet-tijdige betaling is de consument van rechtswege in verzuim.

6. Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

7. Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

8. Privacy

 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd, conform de geldende privacywetgeving.

9. Slotbepalingen

 • Op elke overeenkomst tussen de ondernemer en de consument is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de ondernemer, of overeenkomsten gesloten met de ondernemer, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de ondernemer gevestigd is.

Terugbetaal- en Retourneringsbeleid van Koolhaas Banket & IJs

Bij Koolhaas Banket is klanttevredenheid onze hoogste prioriteit. We begrijpen dat er soms iets niet helemaal naar wens kan zijn met je bestelling. Hieronder vind je ons beleid, opgesteld in lijn met de Nederlandse wet- en regelgeving, specifiek gericht op de verkoop van verse voedselproducten.

Maatwerk Producten

Onze producten worden met zorg en op maat gemaakt voor elke klant. Vanwege hun bederfelijke aard kunnen wij geen terugbetalingen of retourzendingen accepteren voor maatwerk producten, behalve in de volgende gevallen:

 • Het product is beschadigd bij aankomst.
 • Er is een verkeerd product geleverd.

Mocht een van deze situaties zich voordoen, neem dan binnen 24 uur na ontvangst contact met ons op, bij voorkeur met fotografisch bewijs. We zullen samen zoeken naar een passende oplossing, zoals een vervanging van het product of, in uitzonderlijke gevallen, een terugbetaling.

Voorverpakte Producten

Hoewel de Nederlandse wet consumenten een herroepingsrecht geeft, zijn bederfelijke goederen zoals voorverpakte producten van onze banketbakkerij hiervan uitgesloten. Dit betekent dat wij geen retouren kunnen accepteren puur gebaseerd op de wens van herroeping. Echter, indien het product bij ontvangst beschadigd is of niet aan de verwachtingen voldoet, neem dan binnen 24 uur contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Niet-retourneerbare Producten

Conform de Nederlandse wetgeving kunnen de volgende producten niet worden geretourneerd:

 • Open en/of gebruikte producten.
 • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Procedure voor Retourzendingen

Indien je meent recht te hebben op een vervanging of terugbetaling, neem dan contact op met ons. Wij zullen je voorzien van de nodige instructies, afhankelijk van de specifieke situatie.

Vragen

Heb je vragen over je bestelling of ons retourbeleid? Wij staan klaar om je verder te helpen.

Zoek op

Als je een specifiek product zoekt kun je met behulp van het zoekveld hierboven, het product zoeken.